Regulamin wspołpracy

  Postanowienia ogólne

  Internetowy System Obsługi Klienta WEB LIDER umieszczony na stronach internetowych StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl przeznaczony jest dla agencji reklamowych oraz innych firm prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzony jest przez firmę WEB LIDER S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostatniej 35, określaną w poniższym regulaminie jako Zleceniobiorca.

  Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy WEB LIDER S.C., a Klientem korzystającym z systemu zamówień.

  Zamówienia mogą składać Klienci, którzy:

  • posiadają dostęp do Internetu
  • zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

  Realizacja zamówień

  1. WEB LIDER S.C. podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach realizacji zamówień.
  2. Terminy realizacji podane na stronach internetowych StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.
  3. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.
  4. Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.
  5. Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie.
  6. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
  7. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
  8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.
  9. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do WEB LIDER S.C. jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
  10. Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na naszych serwisach internetowych.
  11. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek został określony w cennikach.
  12. Firma WEB LIDER S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

  Ceny, faktury i metody płatności

  1. Ceny opublikowane w cenniku na stronie StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
  2. W chwili złożenia przez Klienta zlecenia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez WEB LIDER S.C. .Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku.
  3. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.
  4. Za każde zrealizowane zamówienie WEB LIDER S.C. wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %.
  5. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy.
  6. W przypadku wysyłek na terenie Polski faktury zawsze wystawiane są z 23 % stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy.
  7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.
  8. Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez WEB LIDER S.C. przed realizacją zamówienia.
  9. Klienci posiadający przyznane przez firmę WEB LIDER S.C. odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
  10. Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).

  Reklamacje

  1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu. W treści wiadomości powinny znaleźć się: opis wady, zdjęcia dokumentujące ją, jeśli jest to niezbędne do jej stwierdzenia, a także żądanie wynikające z zaistniałych nieprawidłowości.
  2. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku:
   -pęknięć występujących na bigach (łamaniach kartonu) , gdyż jest to naturalny proces, wynikający z zastosowanych technologii, o czym więcej informacji odnaleźć można w zakładce "Przygotowanie pracy";
   -różnicy kolorystycznej względem takiego samego wydruku wykonanego wcześniej na innych maszynach drukarskich;
   -różnicy kolorystycznej tła w odcieniach (niebieskim / granatowym / fioletowym oraz odcieniach szarości);
   -występującego efektu pasków w przypadku tła z przejściem tonalnym;
   -przesunięć do 5 mm w kalendarzach składanych z główki wypukłej i plecków, gdzie grafika jest jednolitą całością, o czym informujemy również w zakładce "Przygotowanie pracy".
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez WEB LIDER S.C. wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, jednak w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zamówienia. Przy każdej reklamacji WEB LIDER S.C. może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również zajść konieczność uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Dokumenty powinny zostać dostarczone przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uznana.
  4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji WEB LIDER S.C. poinformuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Żądanie zawarte w reklamacji może podlegać negocjacji. W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie, Klient pokrywa koszty ponownego odesłania zamówienia. Rozliczenie następuje w formach: zwrotu części lub całości należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w postaci rabatu. WEB LIDER S.C. wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu (nakład jest liczony maszynowo, w przypadku braku 1 sztuki - reklamacja jest odrzucana).
  5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla WEB LIDER S.C z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami przesyłki zostanie obciążony Klient.
  9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
   a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
   b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,
   c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 2 mm,
   d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
   e. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
   f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 2 mm.
  10. Z chwilą wydania przez WEB LIDER S.C. produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. WEB LIDER S.C. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi.
  11. W momencie dostarczenia paczki do Klienta, po podpisaniu jej odbioru, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzeń, ubytków oraz innych nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  12. Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.
  13. Dokumentacja przesyłana jest przez WEB LIDER S.C. do firmy kurierskiej, a od jej odpowiedzi zależy, z jakim skutkiem zostanie rozpatrzona reklamacja Klienta.
  14. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w związku z reklamacją. Termin na złożenie odwołania to maksymalnie 5 dni roboczych.
  15. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

  Klient składający zamówienie w firmie WEB LIDER S.C. zgadza się na powyższy regulamin współpracy.