Regulamin wspołpracy

 1. Postanowienia ogólne
 2. Internetowy System Obsługi Klienta WEB LIDER umieszczony na stronach internetowych StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl przeznaczony jest dla agencji reklamowych oraz innych firm prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzony jest przez firmę WEB LIDER S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostatniej 35, określaną w poniższym regulaminie jako Zleceniobiorca.

  Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy WEB LIDER S.C., a Klientem korzystającym z systemu zamówień.

  Zamówienia mogą składać Klienci, którzy:

  • posiadają dostęp do Internetu
  • zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

 3. Realizacja zamówień
  1. WEB LIDER S.C. podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach realizacji zamówień.
  2. Terminy realizacji podane na stronach internetowych StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.
  3. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.
  4. Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.
  5. Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie.
  6. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
  7. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
  8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.
  9. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do WEB LIDER S.C. jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
  10. Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na naszych serwisach internetowych.
  11. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek został określony w cennikach.
  12. Firma WEB LIDER S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

 4. Ceny, faktury i metody płatności
  1. Ceny opublikowane w cenniku na stronie StrefaWydruku.pl, StrefaKalendarzy.pl oraz StrefaWizytowek.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
  2. W chwili złożenia przez Klienta zlecenia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez WEB LIDER S.C. .Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku.
  3. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.
  4. Za każde zrealizowane zamówienie WEB LIDER S.C. wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %.
  5. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy.
  6. W przypadku wysyłek na terenie Polski faktury zawsze wystawiane są z 23 % stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy.
  7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.
  8. Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez WEB LIDER S.C. przed realizacją zamówienia.
  9. Klienci posiadający przyznane przez firmę WEB LIDER S.C. odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
  10. Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).

 5. Reklamacje
  1. Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. WEB LIDER S.C. nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
  2. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
  3. WEB LIDER S.C. może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w WEB LIDER S.C. , w takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
  4. WEB LIDER S.C. akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.
  5. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamowany nakład odbierany jest przez kuriera GLS na zlecenie i koszt WEB LIDER S.C.
  6. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
  7. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez WEB LIDER S.C. reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik WEB LIDER S.C. poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.
  8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
  9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie WEB LIDER S.C.
  10. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

  Klient składający zamówienie w firmie WEB LIDER S.C. zgadza się na powyższy regulamin współpracy.